Genel İşlem Koşulları

Aşağıda belirtilen Sözleşme ve İşlem Koşulları ile Montaj Koşulları

Carvex Verfahrenstechnologie für Lebensmittel & Pharma GmbH
Spudelstraße 1
53557 Bad Hönningen
+49 (0) 2635. 789-0
info.hgn@carvex.de

şirketinin bütün siparişleri ve sevkiyatları için geçerlidir.

Sözleşme ve İşlem Koşulları

I. Teklif ve Sonuçlandırma

 1. Bu Sözleşme ve İşlem Koşulları bütün sevkiyatların ve icraatların esasını oluşturur. Yan anlaşmalar ve sapma yapan kararlaştırmalar, özellikle bu koşullardan sapmalar bizim açıkça yazılı olarak verilen onayımızı gerektirir.
 2. Akitler ve anlaşmalar, bunların bir vekil tarafından da yapılmış olması durumunda da, ancak bizim yazılı olarak verilmiş onayımızdan sonra bağlayıcı olurlar.
 3. Bu koşullar siparişin verilmesiyle, hangi yoldan olursa olsun, sevkiyatın teslim alınmasıyla, yazılı onay verilmesi gerekmeksizin de kabul edilmiş sayılır. Satın alıcı onları, her defasındaki geçerli metniyle, gelecekteki bütün ticari işlerde de bağlayıcı olarak tanır. Bu koşullar onların duyurulmasından sonra şimdiye kadar olan geçerli koşulların yerlerini alırlar. Onlar her iki taraf için de bağlayıcıdırlar. Fakat bunları değiştirme hakları, sözleşme süresi içinde teknik veya hukuki gerekçelerle veya resmi yönetmelikler bağlantısında gerekli olması durumunda, saklıdır. Bu gibi değişikliklerin yazılı olarak bir zeyilnamede saptanması gereklidir.
 4. Tekliflerin hiç bir bağlayıcılıkları yoktur ve ara satışlarını yapma hakları bulunmaktadır. Onlar akabinde kabul edilme aracılığı veya tarafımızdan verilecek yazılı sipariş onayı ile bağlayıcı olurlar. Telefonla, sözlü veya uzaktan sözlü haberleşme aracılığı ile yapılan kararlaştırmaların geçerli olabilmesi için yazılı onayımız gereklidir.
 5. Görüntüleme, kroki gibi dökümanlar, ağırlık ve ölçü beyanları sadece yaklaşık olarak esastırlar. Proje dökümanları, krokiler ve diğer belgeler üzerindeki mülkiyet ve telif haklarımız saklıdır. Bunlara üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilmesinine olanak tanınması yasaktır.
 6. Proje çalışmalararı sırasında gerekli veya yararlı olduğunun meydana çıkması durumunda, tesisatın hem kısımlarında hem de yorumlamada değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Önemli değişiklikler halinde satın alıcıya zamanında haber verilecektir.
 7. Resmi makamların ilgili kurulma yeri hakkındaki talimatlarına satın alıcı tarafından uyulması gerekir. Ayrıca tesisatın kurulması ile ilgili izinlerin bu konu ile yetkili resmi makamlardan ve denetleme makamlarından zamanında alınması ve bunlara uyulması gereklidir. Aynı durum gerekli ithalat, ihracat ve transit izinlerinin alınması için de geçerlidir. Bu gibi talimatlara uyulmamasından doğacak zararlar için kefillik sorumluluğunu satın alıcı şahsen taşır. Basınç kazanlarının şu anda geçerli olan Alman Yönetmelikleri’ne uygun olarak yapılacak ön, kuruluş ve basınç kontrollarının ücretleri teklif fiyatımıza dahildir. Ek teslim alma kontrolları ve bunların belgelenmeleri ile ilgili -eğer açık olarak başka şekilde belirtilmemişse- fiyatlara dahil değildir.
 8. Randıman ve tüketim beyanları, bunların uygulamalar neticesinden edinilen tefsilatlı tespitlere dayanmasına rağmen, örneğin tesisatların verimliliğinin işlenen materyallerin niteliğine ve usulüne uygun şekilde işletimine bağlı olması gerekçesiyle, sadece takribi bir dayanak sunarlar.

II. Fiyat ve Ödeme Anlaşmaları

 1. Fiyatlar fabrika teslimi olarak geçerli olup, bunlara o zaman için geçerli orandaki katma değer vergisi, ithalat gümrük giderleri ve diğer masraflar, paketleme, yükleme, kargo, kuruluş (montaj) ve işletmeye alma dahil olmayıp, teklifin yapıldığı zamanda geçerli materyal fiyatlarına ve ücretlere dayanmaktadır.
 2. Açık olarak bir sabit fiyat anlaşması yapılmamışsa, bu masraf esaslarında imalatın bitimine kadar oluşacak değişikliklerde, bunda işkolunda alışagelmiş uygunluktaki fiyat esnekliği formülü (VDMA) çerçevesinde düzeltme yapma hakkımız bulunmaktadır.
 3. Özel anlaşmaların yapılmamamış olması durumunda, ödemelerin net olarak yapılması gerekir. Meblağı 5.000,-- Euro’yu aşan siparişlerde ve özel imalatlarda şu ödeme şekilleri geçerlidir:
  - sipariş verilmesini takiben 1/3
  - sevkiyatın hazır olduğunun bildirilmesi üzerine 1/3
  - sevkiyatın hazır olduğunun bildirilmesini takiben 30 gün içinde 1/3
 4. Bu hedeflerin aşılması durumunda, zamanın kısa süreli krediler için banka faizleri doğrultusunda, fakat en azından yasal miktarda, yani Alman Merkez Bankası’nın zamanın baz faiz oranınından yüzde 8 fazlasıyla faizler ve provizyonlar hesaba eklenir. Senet ve çeklerin kabulü sadece gerçekleştirme nedeniyle oluşur. Bu durumda senetin kabulu ancak senetin kırılabilir olması halinde oluşabilir. Kırılmanın ve tahsilin masrafları satın alıcı tarafından karşılanır.  
 5. İndirimler, nakit ödeme tenzilatı, iskonto veya diğer indirimler ancak özel yazılı anlaşma sonucunda yapılır. Ödemenin yapılması anında zamanı geçmiş başka açık ödemelerin bulunması durumunda veya satın alıcının malvarlığı üzerinde bir acizlik dilekçesinin veya buna benzer bir dilekçenin satın alıcının yerleşim yerinin bulunduğu hukuk düzeni çerçevesinde verilmiş olması durumunda, her türlü indirimler geçersiz olur.
 6. Satın alıcı bizim haklarımıza karşı, ancak kendisinin karşı talebinin şüphe götürmez olması veya bunun hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının bulunması durumunda, mahsup yapabilir veya geri tutma hakkını geçerli kılabilir.

III. Mülkiyetin korunması

Teslim edilen malın mükiyet hakkını, teslim anlaşmasındaki bütün ödemelerin yapılmış olmasına kadar saklı tutuyoruz. Bu zamana kadar satın alıcı teslim edilen mal için bizim yararımıza olmak üzere yangın, su, hırsızlık, tesadüfi zeval ve diğer hasarlara karşı masrafları kendisine ait olmak üzere sigortalamakla sorumludur.

Satın alıcı teslim edilen malı ne rehin verebilir, ne de teminat olarak devredebilir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan rehin almalar ile zoralımlar veya diğer tasarruflar zaman geçirmeden bize bildirilmelidir. Satın alıcının sözleşmeye aykırı davranışı durumunda, özellikle ödemelerin gecikmesinde, vereceğimiz ihtar sonucunda malı geri alma hakkımız bulunmaktadır ve satın alıcı malı geri verme zorunluğundadır.

IV. Teslim ve Ödeme süreleri

Teslim zamanlarını en uygun takdirimiz çerçevesinde bildirmekteyiz. Onlar siparişin tamamen aydınlığa kavuştuğu günden, krokilerimizin onaylanmasından, bizim kesin sipariş onayımızdan ve anlaşması yapılan ilk ödemenin ödenmesinden hesaplanır. Teslim süresine, bizim onun sona ermesine kadar satın alıcıya karşı sevkiyatın hazır olduğunu bildirdiğimizde uyulmuş sayılır.

Bizde ve bizim tedarikçilerimizde oluşan, bizim etkimiz ve irademiz haricinde bulunan doğal afetlerden, işletme aksaklıklarından, grevden, lokavttan, ıskarta malzemelerden, hammadde bulunmasındaki zorluklardan ve bunların benzerlerinden oluşan gecikmeler halinde, teslim süresi bunlar uygunluğunda gecikir.

Satın alıcının tazminat hakları, bütün geciken sevkiyatlarla ilgili olarak, buna sonradan konulan sürenin geçmesinden sonra da, gecikmenin bizim ağır ihmalimiz veya kasıtlı hatalı davranışımız olmadığı sürece, bulunmamaktadır. Satın alıcının bu durumlarda zararının gecikmeden doğmuş olduğunu kanıtlaması halinde, bunun üzerine tarafımızdan ödenecek tazminat her gecikme haftası için tesisatın geciken kısmının net sözleşme fiyatının % 0,5’i tutarında olup, meblağ en fazla % 5 ile sınırlandırılmıştır.

Sevkiyatın alıcı tarafından geciktirilmesi durumunda, biz ödemenin tamamıyla yapılmasını ve depolama sonucunda oluşan masrafları, her ay için net sözleşme fiyatının en azından % 0,5’i tutarında olmak üzere, talep edebiliriz. Bunun haricinde bizim ya teslim edilecek mal üzerinde başka şekilde tasarruf etme ve satın alıcıya uygun şekilde uzatılmış bir süre ile sevkiyat yapma veya sözleşmeden vazgeçme haklarımız bulunmaktadır. Teslim süresine uymak satın alıcının sözleşme ve işbirliği yapma sorumluluklarını yerine getirmesini şart koşar.

V. Gönderme ve Risk devri

Teslim edilecek malın depomuzdan çıkmasını takiben risk satın alıcıya geçer. Bütün sevkiyatlar, buna oluşabilecek geri göndermeler de dahil olmak üzere, satın alıcının risikosu altında yol alır. Bu durum, transport masraflarını müstesna olarak bizim üstlenmemiz halinde de geçerlidir.

Gönderme ve paketleme branşsal ve ticari açıdan alışagelmiş esaslar veya en uygun değerlendirme çerçevesinde, fakat en ucuz paketleme ile ve taşıma için sorumluluk üstlenmeksizin yapılır. Şikayeti yapılmamış mal hatasız paketlemenin kanıtı olarak sayılır. Mal ile beraber gönderilen ambalaj geri alınmaz.

VI. Montaj ve İşletmeye koyma

Tesisatların ayrı olarak ücrete tabi olan kuruluş/montaj işlerini üstlenmekle tesislerin hatasız kuruluşu için sorumluluğu üstlenmiş olmaktayız. Bunun için aşağıda bulunan Montaj Koşulları M 200 geçerlidir. Bu bazdaki çalışmalar sadece tarafımızdan yapılır ve siparişin verilmesiyle I 2 maddesine uygun olarak bu koşullar kararlaştırılmış ve tanınmış olarak geçerlidir.

Montaj işleri arzu üzerine bir mühendisin denetiminde yapılır. Montaj/mühendis ücretleri tarafımızdan montaj zamanı için geçerli tarife üzerinden faturalanır.

İşletmeye koyma ve işletme personelinin eğitimi arzu üzerine aynı şekilde bir mühendisin denetiminde yapılır. Oluşan masraflar tarafımızdan faturalanır.

VII. Kusur sorumluluğu ve Zaman aşımı

 1. Satın alıcının açıkça olan kusurları bize vakit geçirmeden, tesisatı teslim almasından sonra en geç 2 hafta içinde yazılı olarak bildirmesi gerekir. İtinalı şekilde yapılan incelemeye rağmen hemen bulunamayan kusurların da, bunların tespit edilmesinden sonra en kısa zamanda yazılı olarak bildirilmeleri gerekir. Satın alıcının bu sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda, bu kusurlarla ilgili olarak sorumlu tutulamayız.
 2. Haklı olan uyarı durumunda hatalı konstrüksiyon, kusurlu yapılış veya kalitesiz materyal için kendi seçimimiz çerçevesinde düzeltme yaparız veya yerine yenisini sevkederiz. Bu durumda üçüncü bir kişinin yardımından faydalanma hakkımız bulunmaktadır. Tesisatın öngörülen yere değilde başka bir yere getirilmesi durumunda, garanti bağlantısında oluşan masraflar artar. Bu durumda fazladan oluşan masraflar satın alıcı tarafından karşılanır. Düzeltme çalışmasının başarısız olması durumunda, satın alıcının vazgeçme veya indirim talebine hakkı vardır.  
 3. Satın alıcının kasıt veya ağır ihmale, buna bizim temsilcilerimiz veya gerçekleştirme yardımı yapanın kasıt veya ağır ihmali de dahil olmak üzere, dayanarak tazminat talebinde bulunması üzerine, biz bunlardan yasal hükümler çerçevesinde sorumluluk taşırız. Kasıtlı bir sözleşme ihlali bulunmuyorsa, bizim sorumluluğumuz öngörülebilen ve sözleşmeye özgü dolaysız ortalama zararla sınırlıdır. Bir şahsın uğradığı zararın, bu ne tür olursa olsun, yasal sorumluluğu bundan etkilenmez. Diğer taraftan satın alıcının Ürün Sorumluluğu Kanunu gereği sorumluluktan doğan haklar da etkilenmez.
 4. Satın alıcının kusur hakları tesisatı teslim almasından 1 yıl sonra zaman aşamına uğrar. Bu durum bize ağır suçluluk durumunun yüklenmesi veya bizim bedeni ve sağlıksal zararlardan sorumlu tutulmamız veya bir hayat kaybı durumunda geçerli değildir.
 5. Diğer taraftan tesisatın projelenmesinde geçerli teknikle ilgili Alman Yönetme-likleri’ne, yönergelerine ve kurallarına uyulduğunu garanti ederiz. Talep halinde masrafları karşılanmak üzere yetkili Teknik Denetim Derneği (TÜV) tarafından resmi denetim raporu alına bilir. Bu garantiler tesisatın enerji, kullanım ve bakım ile ilgili adı geçen başlangıç verilerine bizim talimatlarımız çerçevesinde uyulması koşullarıyla geçerlidir.  

VIII. Uygulanabilir hukuk, İfa yeri ve Yetkili mahkeme

Tarafların ticari ilişkileri UN Satın Alma Hukuku’nun hariç tutulmasıyla, Alman Hukuku’na tabidir. İfa yeri ve sözleşme ilişkisinden doğan bütün haklar ve hukuki anlaşmamazlıklar için, bunlara senet ve belge davaları da dahil olmak üzere, yetkili mahkeme yeri Linz kentidir. Fakat biz satın alıcının ana merkezindeki yetkili mahkeme huzurunda da dava açabiliriz. Yukarıdaki sözleşme ve genel işlem koşulları gereğince aktedilmiş sözleşmeler birey hükümlerin etkisizliği durumunda da geri kalan kısımlarıyla bağlayıcı olarak kalırlar.

Montaj koşulları M 200

Montajlar, işletmeye koyma, tamirler, bakımlar ve denetlemeler için bize verilen görevler uzman personel tarafından yerine getirilir. Biz tesisatın zorluk derecesine uygun olarak gerekli uzman elemanları görevlendireceğiz.

 1. Personelimize genelinde sadece tarafımızdan teslim edilen tesisler/makinalar ile ilgili işleri yerine getirme talimatı verilmiştir. Bunuların haricindeki işlerin yapılması için bizim onayımız gereklidir. Bu gibi işler için sorumluluk üstlenmemekteyiz.
 2. Harcanacak gerekli zamanın yerel koşullara ve müşteri tarafından sunulacak yardıma bağlı olması gerekçesiyle, bir montaj, işletmeye koyma, tamirat veya denetim ile ilgili yapılan işlerin süreleri standart zamanlardır. Sorumluluğu tarafımızdan üstlenilmeyecek durumlar sonucunda işlerin sekteye uğraması ve/veya çalışmalara bir ara verilmesinin gerekli olması halinde, bunun sonucunda oluşan masfları müşteri karşılar. İşlerin sonuçlandığının kendisine bildirilmesini takiben müşteri montajın, işletmeye koymanın, tamiratın, bakımın veya denetimin teslim alınmasıyla yükümlüdür. Tesisatın işletmeye hazır şekilde teslim alınması müşteri tarafından montaj personeline karşı yazılı olarak onaylanmalıdır. Teslim alınmanın işlerin sonuçlandığının bildirilmesini takiben yapılmaması ve teslim alınma için personelimizin tekrar hazır bulunmasının arzu edilmesi durumunda, ayrı bir hesaplama yapılır.
 3. Yüksek kaliteli takımlar, ölçme aletleri ve cihazlar için aletlerin kapsamına ve önceden yapılan kararlaştırmalara göre gönderilme gününden itibaren bunların geri sevkedilmelerine kadar haftalık bir kira bedeli hesaplanır. Müşteri ayrıca ek olarak kargo ve transport ücretlerini karşılar.
 4. Montaj malzemeleri hakiki iş yüküne göre hesaplanır.
 5. Elektrik tesisatları inşaatla ilgili olarak bağlantı yerlerine kadar (tevzi istasyonu, motorlar, aletler v.s.) yapılmalıdır.
 6. Masrafları kendisine ait olmak üzere müşteri şu teknik yardımlarda bulunmalıdır:
  - gerekli donatıma sahip uygun yardımcı ve uzman personel;
  - işlerin engelsiz yerine getirilmesi amacıyla çalışma serbestliği, örneğin engel içermeyen araç yolları, inşaat ve temel işlerinin bitmiş olması, transport ve kaldırma tertibatları, kuru ve kilitlenebilir malzeme deposu, sevkiyat malzemelerinin hazır bulundurulması, inşaat yeri enerjisi, yardımcı malzemeler, kullanım ve işletme malzemeleri, ışıklandırılmış, hava şartlarına karşı korumalı, harici hava ısısının 0 Celsius derecenin altında olmasıyla ısıtılabilen işyerleri;
  - personelimiz için uygun, kilitlenebilir ve ısıtılabilir uygun mobilyalar içeren dinlenme odaları, sıhhi tesisatlar ve “ilk yardım” düzenleri;
  - inşaat yeri personelinin inşaat yerine nakli (işyeri yakınında uygun ikamet yerinin bulunmaması durumunda, müşteri kanıtlanan fazla masrafları karşılar, yani yol masrafları ve harcırah);
 7. Müşterinin yerel geçerli güvenlik koşullarına uyulmasını sağlaması ve özellikle koruyucu giysi veya koruyucu donanımın kullanıma hazır tutması gerekmektedir. Müşteri tarafından sağlanan sevkiyatlar ve alet takımları, işin yerine getirilmesi ve hizmete sunulan personalin şahsi güvenliği için sorumluluk üstlenemeyiz.
 8. Yeni montajda, işletmeye koymada esas siparişe dayanan sözleşme ve genel işlem koşulları gereği olan tamiratların, bakımların/denetimlerin en uygun takdirimiz gereğince uzman personel tarafından yürütüleceğini garanti ederiz. İşlerin müşteri için ekonomik, müşteri için makul görülebilen zaman içinde sonuçlandırabilmek için tüm kapsamlı kontrol ve revizyon yapılması olanağı bulunmadığından, başka yapı parçalarının tamir edilmesi gerekli olabilir. Sonradan gerekli olduğu ortaya çıkan tamiratlar için bu gerekçeyle sorumluluk üstlenemez.
 9. Biz verdiğimiz hizmetler ve tarafımızdan teslim edilen ve monte edilen orijinal yedek parçalar için sözleşme ve işlem koşullarımız uyarınca garanti veririz. Yetersiz bakıma veya akdi işletme koşullarının değiştirilmesine dayanan bozukluklar bunun haricindedir.
 10. Enformasyonun faturaya doğru olarak dökümü amacıyla, personelimiz tarafından doldurulmuş ve bir sureti müşteriye verilen içinde çalışma saatleri, fazla mesailer ve ek işler kayıtlı olan formumuzun onaylanması müşteriden rica edilir. Çalışma belgemizin onaylanması ile müşteri adına yapılan harcamalar ve yapılan çalışma saatleri hakkındaki beyanları hukuken bağlayıcı olarak tanır. Müşterinin herhangi bir şikayet veya karşı talepler gerekçesiyle faturamızın tutarından kesintiler yapma hakkı yoktur. Montaj saati, günlük gider ve Km götürüsü neto meblağlardır ve katma değer vergisi içermezler, ön vergi aklaması dikkate alınmıştır. Montaj faturaları alındıktan sonra sonra hemen nakit ve kesintisiz olarak ödenirler. Katma değer vergisi ayrıca gösterilir ve hesaba katılır.
 11. Bunların dışında sözleşme ve işlem koşullarımız geçerlidir.

Durum: Mart 2006